Základní škola Plánická Klatovy

Tradice

Oslavy výročí založení školy
Poslední oslavy výročí školy proběhly v říjnu 2013. Slavili jsme 150 let trvání naší hlavní budovy. Střípky z oslav najdete na stránce Oslavy 150 let školy

Atletický přebor školy - od roku 1983

Vánoční laťka - soutěž ve skoku vysokém pro žáky školy a další zájemce - od roku 1993

Další sportovní přebory

Závěrečné zkoušky žáků 9. tříd - od roku 1996 do roku 2013
Dobrovolníci zpracovávali práce z vybraného předmětu, které pak obhajovali před komisí. Od školního roku 2013/14 jsme nahradili závěrečné zkoušky volitelným předmětem Školní závěrečná práce

Klub Mladého diváka – od roku 1998; návštěvy divadelních představeních různých žánrů v různých pražských divadlech

Program prevence
V rámci programu prevence se snažíme vést žáky ke zdravému životnímu stylu, k odmítavému postoji ke škodlivým látkám a činnostem – především ke kouření, alkoholickým nápojům a dalším drogám a v neposlední řadě k budování zdravých mezilidských vztahů. Přednášky, besedy, adaptační kurz pro děti šestých tříd, školní aktivity v době mimo vyučování (kroužky, besídky, soutěže, školní časopis...). Výchovná poradkyně pravidelně provádí průzkumy mezi žáky školy, týkající se školní atmosféry (bezpečí, šikana ...)

Ochrana člověka za mimořádných situací - v rámci výuky, besedy, vzdělávací pořady, exkurze ...

Školní parlament od roku 2002/2003
Předsedové:

 • 2002 / 2003 - Kristýna Jankůjová
 • 2003 / 2004 - Lenka Balážová
 • 2004 / 2005 - Martin Opatrný
 • 2005 / 2006 - Jiří Matějka
 • 2006 / 2007 - Jan Pojar
 • 2007 / 2008 - Natálie Jankůjová
 • 2008 / 2009 - Lukáš Mikyna
 • 2009 / 2010 - Jaroslava Kreuzerová
 • 2010 / 2011 - Nikola Kovaříková, vystřídala ji Lucie Hodná
 • 2011 / 2012 - Lucie Hodná
 • 2012 / 2013 - Barbora Sedláková
 • 2014 / 2015 - Aleš Matějka
 • 2015 / 2016 - Aleš Matějka
 • 2016 / 2017 - Aleš Matějka
 • 2017 / 2018 - Alexandra Bratasjuk
 • 2018 / 2019 - Karolína Bezpalcová
 • 2019 / 2020 - Natálie Gimplová
 • 2020 / 2021 - z důvodu uzavření škol (covid - 19) parlament nepracoval
 • 2021 / 2022 - práce parlamentu omezena z důvodu pandemie

Projektová výuka - celoškolní projekty (Evropský den jazyků, Den Země, Den Evropy, Velikonoce, Masopust ...), projektová výuka na prvním stupni Sluníčkové dny a menší projekty v rámci ročníku, tříd, nebo propojených předmětů

Představení hudebně - dramatického kroužku, vystoupení pěveckého sboru, besídky

Adopce na dálku - v letech 2006 - 2011 jsme přispívali na vzdělávání chlapci z Konga

Sbírkové charitativní akce

Adopce zvířat v ZOO

 • 2004 / 2005 - kobylka zebry Chapmanovy Lenka
 • 2005 / 2006 - párek oslů Kiangů Muguel a Vivien
 • 2006 / 2007 - velbloud dvouhrbý Mulisák
 • 2007 / 2008 - dva krokodýli siamští
 • 2008 / 2009 - lemur kata
 • 2009 / 2010 - opička Gueréza angolská
 • 2010 / 2011 - pár pelikánů bílých
 • 2011 / 2012 - levhart sněžný
 • 2012 / 2013 - želva obrovská
 • 2013 / 2014 - makak lví
 • 2014 / 2015 - žirafa
 • 2015 / 2016 - gibon bělolící
 • 2016 / 2017 - puma americká
 • 2017 / 2018 - levhart sněžný
 • 2018 / 2019 - gueréza angolská
 • 2019 / 2020 - z důvodu uzavření škol (covid-19) jsme nerealizovali
 • 2020 / 2021 - z důvodu uzavření škol (covid - 19) jsme nerealizovali
 • 2021 / 2022 - vari bělopásý

Patříme mezi tři nejlepší školy v Plzeňském kraji v pomoci zvířatům v zoologických zahradách.

Učíme se nejen ve škole, ale také např. na exkurzích, v divadle, na koncertě,
při besedách, na výstavách, na plaveckém a lyžařském výcviku apod.

Exkurze – škola má vypracovaný systém exkurzí, které vhodně doplňují učivo, každoročně dochází k aktualizaci