Základní škola Plánická Klatovy

ŠVP pro zájmové vzdělávání

Školní družina při ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Výňatky. Úplné znění v ředitelně školy.

 

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. V jednotlivých činnostech směřuje jeho výchovně - vzdělávací práce na prohloubení mravní výchovy účastníků s důrazem na enviromentální výchovu a prevenci sociálně - patologických jevů, pečuje o kvalitní využití volného času.

Obsah:

 1. Charakteristika ŠD
 2. Podmínky (personální, materiální, ekonomické, bezpečnost práce)
 3. Podmínky přijímání
 4. Formy
 5. Časový plán a obsah
 6. Cíle vzdělávání
 7. Příloha

1. Charakteristika školní družiny

     Školní družina je součástí základní školy. Škola má dlouholetou tradici a velmi dobré jméno mezi občany města. Školní družina je umístěna v pronajatých prostorách v bývalé budově OV KSČ společně s 1. stupněm, školní jídelnou a základní uměleckou školou. Často ve školní družině praktikují studenti střední pedagogické školy.
     Zaměření naší školy vychází z názvu školního vzdělávacího programu Škola pro všechny - to znamená pro všechny žáky. Na ŠVP školy navazuje školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Chceme dát každému účastníkovi šanci k využití schopností a rozvoji jeho osobnosti.

2. Podmínky

Podmínky personální
Školní družina má 6 oddělení. Pracuje zde šest vychovatelek s odpovídající kvalifikací. Dvě vychovatelky pracují na plný úvazek, ostatní na částečný. Vychovatelky se účastní seminářů vzdělávacího centra. Prošly kurzem počítačové gramotnosti a samy se dále vzdělávají.
V rámci školní družiny pracují tři kroužky - aerobic, pohybové a míčové hry a práce na PC. Kroužky vedou vychovatelky.

Podmínky materiální
Školní družina je umístěna v budově Plánická 208/1. 4 oddělení mají samostatné místnosti a jedna je umístěna v učebně hudební výchovy. Všechna oddělení jsou vybavena novým nábytkem a velkoplošnými televizory. ŠD má k dispozici televizor s videem. Po domluvě může využívat hřiště, školní tělocvičnu i ostatní učebny.

Podmínky ekonomické
Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu (viz § 123 zákona č. 561/2004 Sb.). Výši úplaty stanovila Rada města Klatov na 150,- Kč měsíčně. Úplata může být snížena nebo prominuta, jsou-li splněny podmínky § 11 odstavce 3 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Za bezpečnost účastníků ve školní družině zodpovídají pedagogičtí pracovníci družiny, a to od příchodu účastníka až do jeho odchodu z družiny. Utrpí-li účastník ve školní družině nebo při akcích organizovaných školní družinou jakékoliv zranění, okamžitě to ohlásí vychovatelce, která s dětmi pracuje nebo zajišťuje dozor. Oddělení školní družiny se naplňují do počtu 30 účastníků. Jsou řádně poučeni o bezpečném chování v době přítomnosti v ŠD. Rodiče nebo zákonní zástupci sdělí na přihlášce rozsah docházky a způsob odchodu účastníka ze školní družiny.

3. Podmínky přijímání

Do školní družiny jsou přijímáni k pravidelné docházce žáci 1. stupně (přednostně žáci 1. - 2. tříd zaměstnaných rodičů, u ostatních ročníků postupujeme individuálně) na základě přihlášky. Rodiče nebo zákonní zástupci sdělí na přihlášce rozsah docházky a způsob odchodu účastníka ze školní družiny. Jakékoliv změny v docházce účastníka, způsobu a doby odchodu, sdělí vychovatelce písemně. Neučiní - li tak, bude se vychovatelka řídit přihláškou. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným způsobem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

4. Formy

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a příležitostnou.

 • umožňuje účastníkům přípravu na vyučování a odpočinkové činnosti
 • využívá otevřenou nabídku spontánních činností
 • pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů

Účastníci s výchovnými problémy jsou individálně a důsledně usměrňováni, vychovatelky se snaží vést je k toleranci. Účastníkům s individuálními zvláštnostmi (hyperaktivita, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění) je zajišťována péče formou individuální integrace.

5. Obsah a časový plán

ŠVP pro zájmové vzdělávání navazuje v jednotlivých vzdělávacích oblastech svým obsahem na vzdělávací program školy.

 • roční (ŠVP); je doplněn přílohou, která obsahuje bloky ročních období - podzim - zima, jaro - léto. Vzhledem k tomu, že žáci navštěvují školní družinu po celý první stupeň, nevymezujeme obsah ŠVP pro jednotlivé věkové skupiny
 • je přihlíženo k přání a požadavkům dětí

6. Cíle vzdělávání

Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení, poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Vše je založeno na přímých zážitcích z činnosti, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat. Ve struktuře činností jsou zastoupeny činnosti jak řízené, tak spontánní.

 • podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, respektovat druhé
 • vedeme účastníky k tvořivosti a rozvíjíme estetické vnímání
 • rozvíjíme schopnost rozhodování, hodnocení a sebehodnocení
 • vychováváme účastníky k smysluplnému využívání volného času