Základní škola Plánická Klatovy

Formuláře školních žádostí

Omlouvání žáků

Omlouvání žáků podle Školního řádu, část I.D (Povinnosti zákonných zástupců):
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka o uvolnění z vyučování třídního učitele (na 1 den osobně, telefonicky nebo písemně nejméně jeden den předem), ředitele školy (na více dnů - písemně nejméně 2 dny předem) před začátkem nepřítomnosti. O uvolnění z jedné vyučovací hodiny lze požádat vyučujícího příslušného předmětu. Písemně žádá za použití školního formuláře s formulací o převzetí veškeré zodpovědnosti pro zákonného zástupce okamžikem odchodu žáka ze školního vyučování; v případě uvolnění z výuky na delší časové období s formulací o doplnění zameškané látky. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy, u třídních učitelů nebo v ředitelně školy. Nelze uznat žádost jiného subjektu o uvolnění (např. jazyková škola, umělecká škola, trenéři apod.). Ve všech případech žádá zákonný zástupce.

Žádost o uvolnění z výuky na kratší časové období

Žádost o uvolnění z výuky na delší časové období

Žádost o osvobození z výuky ve školním roce

Žádost o omluvení ze školní družiny

 

Žádost o slovní hodnocení

Slovní hodnocení žáků školy podle Školního řádu, část III.9.6. (Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami):
Žáci 1. stupně, u kterých je diagnostikován těžší stupeň dyslexie nebo dysortografie, mohou být na žádost rodičů hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií totéž platí pro matematiku. Pokud diagnóza přetrvává i v dalších letech, lze na žádost rodičů pokračovat ve slovním hodnocení i na 2. stupni. Pokud rodiče požádají o slovní hodnocení poprvé až na 2. stupni, bude žádosti vyhověno jen výjimečně po posouzení všech okolností. Tyto žáky lze i klasifikovat s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu. Při uplatňování všech těchto možností postupují vyučující velmi individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření a ve spolupráci s rodiči.


Žádost o slovní hodnocení