Základní škola Plánická Klatovy

Informace pro rodiče

Cena obědů od 1. 11. 2021 - jednotlivé kalkulace

    Žáci ve věku
7 - 10 let
  Žáci ve věku
11 - 14 let
  Žáci ve věku
15 let a více

Studenti ve věku
15 a více
    dotovaná cena oběda   dotovaná cena oběda   dotovaná cena oběda

dotovaná cena
oběda

náklady na potraviny   39,00 Kč    41,00 Kč   45,00 Kč 45,00 Kč
osobní režie    ---    ---    ---  ---
věcná režie    ---    ---    ---  ---
celkem    39,00 Kč    41,00 Kč    45,00 Kč  45,00 Kč
               
    plná cena oběda   plná cena oběda   plná cena oběda  
náklady na potraviny   33,91 Kč   35,65 Kč   39,13 Kč  
osobní režie    27,- Kč    27,- Kč    27,- Kč  
věcná režie    12,35 Kč    12,35 Kč    12,35 Kč  
DPH   7,33 Kč   7,50 Kč   7,85 Kč  
celkem     81,- Kč   83,- Kč   86,- Kč  


Dbejte na odhlašování obědů během nemoci. Od druhého dne je účtována plná cena!


Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování v návaznosti na školský zákon
č. 561/2004 Sb.
Dotovaný oběd
(cena rovná se limitu na potraviny: 39,00 Kč, 41,00 Kč, 45,00 Kč a 45,00 Kč) lze čerpat pouze v době přítomnosti žáka nebo studenta ve vyučování a první den nemoci. V ostatních případech (vyzvednutý oběd v další dny nemoci, ale i neodhlášený) je čerpání dotovaného oběda neoprávněné a musí být žákovi doúčtovány náklady ve výši osobní režie (27,- Kč)  a věcné režie (12,35 Kč) a DPH. Vzniklý finanční rozdíl bude odečten z kontra strávníka (celkové náklady na jeden oběd tedy činí 81,- Kč, 83,- Kč a 86,- Kč).

Vážení rodiče a strávníci, přijměte touto formou základní pokyny týkající se provozu ŠJ.
1. Každý strávník musí nejprve vyplnit přihlášku ke stravování. Na ní vyplní kromě základních osobních údajů závazně dny, ve kterých bude chodit pravidelně na oběd. Přihláška (pokud nenahlásíte změnu) je trvalá po celou dobu školní docházky - tj. 1. - 9. třída. V den uvedený na přihlášce musí strávník oběd odebrat. Pokud se tak nestane a žák je nepřítomen z důvodu nemoci nebo z rodinných důvodů, počítač zaeviduje oběd jako neodebraný a odečte se plná cena oběda. Pokud je žák na akci organizované školou a oběd neodhlásí a neodebere (možno i do jídlonosiče), odečte se dotovaná cena oběda.

2. Každý strávník obdrží vratný čip. Pokud ho neponičí nebo neztratí, platí po celou dobu školní docházky. Cena čipu je 120,- Kč.

3. Stravné je možno platit platbou v hotovosti nebo inkasem.

4. Program ve školní jídelně pracuje objednávkovým systémem, proto je nutné odhlásit (přihlásit) oběd den předem do 14.00 hodin. Odhlášení lze provést osobně, telefonicky nebo e-mailem. Při onemocnění nadále platí, že lze omlouvat do 8.00 ráno, ale pouze telefonicky či osobně.


Automatické odhlášení obědů
Automaticky jsou strávníkům odhlášeny obědy v době všech prázdnin a státních svátků. V ostatních případech je potřeba strávníka odhlásit (výlet, lyžařský výcvik, nemoc, rodinné důvody).