Základní škola Plánická Klatovy

Historie

 • 4. 11. 1863 - otevření "Farní národní školy" v dnešní hlavní budově školy Plánická 194. Farní proto, že nebyla určena jen pro žáky z města, ale také z přilehlých obcí. Národní pak proto, že to byla škola česká. Do školy bylo zapsáno 841 žáků a řídícím učitelem byl jmenován Jan Ryba
 • 1873 - změna názvu na "Obecnou a měšťanskou školu dívčí"
 • 1888 - další změna názvu - "Samostatná dívčí měšťanská škola"
 • 1895/96 - přístavba na východní straně
 • 1910 - přístavba na západní straně. Budova byla vyzdobena malbami a sgrafity klatovského rodáka, akademického malíře Josefa Čejky

Sgrafito.

 • po vypuknutí 1. světové války byla škola přeměněna na vojenský lazaret. Dívky se vyučovaly v chlapecké škole na Husově náměstí. Vyučování probíhalo dopoledne pro chlapce, odpoledne pro dívky. Později docházely dívky do kláštera řádových sester ve Václavské ulici. V roce 1918, po skončení války, začal ve škole normální provoz
 • 2. světová válka: v březnu a dubnu 1939 sloužila škola jako ubytovna pro německé vojáky. Pak sice vyučování znovu začalo, ale bylo to období velmi těžké. Některé pomůcky musely být odstraněny a byly zavřeny školní knihovny. Rodičovské sdružení se snažilo pomáhat chudým dětem - čtyřikrát v týdnu pro ně maminky vařily ve školní kuchyni. Finanční prostředky byly získávány z divadelního představení. Od února do května 1945 pak byli ve škole usazeni uprchlíci - Němci ze Slezska a Porýní. Vyučovat se proto muselo v hostincích U Beránků a Na Staré Rychtě
 • po válce nebyla situace ve škole jednoduchá. Chyběl tu nábytek, vodovod, osvětlení. Škola neměla hřiště ani tělocvičnu. V květnu 1945 byl přijat zákon o jednotné škole - vznikla tak státní bezplatná škola s povinnou docházkou
 • 1. 9. 1950 - v budově "U Slunce" zřízena školní jídelna a družina mládeže. Dnes již tato budova neexistuje
 • 1953/54 - změna názvu školy na "II. osmiletá střední škola". Během 56 školních let, kdy nesla škola název "Samostatná dívčí měšťanská škola" (1888 - 1953), ji navštěvovalo celkem 10 563 žákyň
 • 1954/55 - začíná se učit v budově bývalého Okresního domu v Komenského ulici. Rodiče pomohli upravit nejprve čtyři třídy, v dalších letech šest tříd a tělocvičnu. Byla vybudována školní zahrada a hřiště pro školní družinu (1956 - 1959)

Bývalý Okresní dům.

 • 1959/60 - opět změna názvu, tentokrát na "Základní devítiletá škola". Změna názvu souvisela s prodloužením povinné školní docházky
 • 1962/63 - škola slavila sté výročí existence. Tehdy měla v obou budovách 21 tříd. Byly otevřeny některé odborné pracovny. Velkolepé byly oslavy stého výročí otevření školy - výstava, průvod, školní akademie
 • od roku 1971 probíhaly ve škole nejrůznější opravy. Zavádělo se ústřední topení, dělaly se nové podlahy, rekonstruovala se elektroinstalace
 • ve školním roce 1980/1981 chodilo do naší školy 947 žáků, kteří byli rozděleni do 28 tříd. Vyučovat se proto muselo i v prostorách školní družiny. V dalším školním roce přibyla jedna třída a proto se vyučovalo i v budově Městského kulturního střediska v Denisově ulici. Ulehčení přineslo otevření nové školy v Tolstého ulici, kam přešli někteří žáci i učitelé. Přesto byla naše škola největší školou na celém okrese. Chodilo do ní 840 žáků, kteří se vyučovali ve 25 třídách
 • 1985 - otevřena nová tělocvična Na Vodojemu, která byla postavena z velké části svépomocí díky rodičům, učitelům a dalším klatovským občanům. Hned v následujícím školním roce začala u tělocvičny výstavba hřiště

Sportovní areál Na Vodojemu.

 • 1986/87 - za provozu školy se prováděla celková rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově. Ukázalo se ale, že i střecha, okapy a okna v hlavní budově jsou v havarijním stavu. Ve škole se však stále vyučovalo, protože budova v Komenského ulici byla okresní hygienickou stanicí uzavřena úplně
 • 1987/88 - po hygienické prověrce budovy "U Slunce" byl zakázán pobyt dětí v místnostech školní družiny
 • 1. 6. 1988 - otevřeno hřiště u tělocvičny Na Vodojemu. První sportovní akcí byl 5. ročník lehkoatletického přeboru školy
 • 1989/90 - zahájena rekonstrukce části bývalé budovy OV KSČ pro školské účely. V následujícím školním roce se do ní stěhují třídy prvního stupně. Do téže budovy byla o rok později umístěna i školní jídelna

Bývalá budova OV KSČ.

 • 1993/94 - modernizace ministadionu Na Vodojemu - na okruhu položen moderní umělý povrch
 • 1. 9. 1996 - slavnostní otevření zrekonstruované budovy v Komenského ulici (bývalý Okresní dům). Škola získala 9 tříd, učebnu pro výuku jazyků a počítačů, sál pohybové výchovy, překrásný hudební sál, školní dílny a cvičnou kuchyň. Musela být ale uzavřena dvě patra hlavní budovy kvůli dřevomorce a narušené statice

Hudební sál.

 • 31. 8. 1998 - slavnostní otevření hlavní budovy po celkové rekonstrukci. Škola získala nové odborné pracovny, kabinety a učebnu jazyků
 • 1. 1. 2001 - přechod školy do právní subjektivity, škola se stává příspěvkovou organizací Města Klatovy. V síti škol je vedena pod názvem Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194
 • 25.6.2003 - otevření nového hřiště s umělým povrchem za budovou v Komenského ulici

Hřiště.

 • 2008/2009 - rekonstrukce podlahy, topení a výměna oken v tělocvičně Na Vodojemu
 • 2009/2010 - rekonstrukce podlahy v  tělocvičně v budově 208
 • 2011/2012 - vybavení všech budov školy interaktivními tabulemi, rekonstrukce ubytovny a sociálního zařízení v tělocvičně Na Vodojemu
 • 2012/2013 - dovybavení hlavní budovy interaktivními tabulemi, rekonstrukce učebny fyziky, nová učebna v hlavní budově (místo sborovny)
 • 2013/2014 - oslavy 150. výročí školy; nová lina v kmenových učebnách v budově 133
 • 2014/2015  – v červnu začala celková rekonstrukce budovy 208 – výměna oken, zateplení, nová lina do kmenových učeben, rekonstrukce sociálních zařízení. Rekonstrukce pokračovala až do začátku nového školního roku. Při úklidu pomáhali všechny učitelky a učitelé školy. Během školního roku byly v suterénu budovy 133 provizorně umístěny 4 nové hrnčířské kruhy; plánujeme vybudovat keramickou dílnu v rekonstruovaných prostorách budovy 208. Během hlavních prázdnin se v budově 133 budovala nová učebna PC - odpadne tak přecházení žáků 5. ročníku na výuku informatiky do hlavní budovy, učebna mechatroniky a dílny. Finance na tyto tři učebny jsme získali projektovou žádostí

 • 2015/2016 - pokračovala rekonstrukce budovy 208 – vznikly tak tolik potřebné nové prostory pro školní cvičnou kuchyni, keramickou dílnu a společenskou místnost. V rámci programu EFEKT – podpora úsporenergie jsme provedli rekonstrukci kotelny v budově 194. Do všech budov školy byl instalován přístupovýsystém (čipy). Školní jídelna zároveň získala dvě čtečky čipů. Proběhla rekonstrukce WC v budově 133, výměna lin v přízemí budovy 194 a nátěr podlahy v tělocvičně na Vodojemu. Do třech tříd hlavní budovy přibyly nové interaktivní tabule

 • 2016/2017 - v prosinci 2016 bylo dokončeno základní vybavení nových prostor v budově 208. Všechny interaktivní tabule na prvním stupni byly vybaveny doplňky na ruční ovládání

 • 2017/2018 - vybudovali jsme dlouho plánovanou učebnu pro potřeby čtenářských dílen v přízemí budovy 194 (rekonstrukce bývalé jazykové učebny) z prostředků získaných ze šablon
 • 2019/2020 - pandemie Covid - 19 -  zcela nově distanční výuka během uzavření škol
 • 2020/2021 - pokračování pandemie, střídání prezenční a distanční výuky. Na Vodojemu postavili školníci novou kůlnu. Do počítačové učebny v budově 194 jsme koupili nové počítače. Vyřazené byly umístěny do jednotlivých tříd pro potřeby vyučujících. Děti měly pro distanční výuku k dispozici přes 60 zařízení
 • 2021 / 2022 - v prvním pololetí opět problémy s covidem, střídání prezenční a distanční výuky. Ve druhém pololetí začátek války na Ukrajině a s tím spojené problémy - práce s českými dětmi, příchod ukrajinských dětí. Dva měsíce jsme byli bez tělocvičny na Vodojemu, která sloužila jako dočasná ubytovna pro ukrajinské uprchlíky. Největší změnou v materiální oblasti byl přesun ředitelny do kompletně zrekonstruovaného školnického bytu. Ze stávající ředitelny se stala sborovna a z bývalé sborovny denní místnost pro školníka.  Na budově 133 byla vybudována nová kotelna